طراحی و توسعه محصول

خدمات طراحی و توسعه محصول

خدمات طراحی و توسعه شامل طراحی فُرم و واسط کاربری ، متناسب با اصول کارکردی، زیبایی‌شناسی و ارگونومی، طراحی جزئیات فنی، ساخت نمونه و پیشنهاد روش تولید نهایی محصولات فیزیکی کوچک مقیاس است. این خدمات، طراحی طیف وسیعی از محصولات بسیار ساده تا محصولات پیچیده و دقیق دیجیتال و الکترونیکی را در بر می‌گیرد. مخاطبان این خدمات عموماً تولیدکنندگان و استارتاپ‌های متمرکز بر تولید محصولات فیزیکی نوآورانه هستند.