ماکت مفهومی معماری

ساخت ماکت‌های مفهومی معماری

منظور از ماکت مفهومی یا کانسپت، نوع خاصی از ماکت های معماری است که هدف اصلی آن نمایش ایده و درونمایه اصلی طرح یا سازماندهی فضایی اثر است. در این ماکت ها غالباً از واقع‌گرایی متریال‌ها و رنگ یا اجزای غیر ضروری صرف نظر می‌شود و در مقابل، ویژگی‌های خاص طرح معماری همچون امکان جداسازی فضاها، مشاهده فضای داخلی، ایجاد برش های طولی و عرضی، نمایش دیاگرام های فضایی و دیتیل ها و نورپردازی خاص مدل مورد تاکید واقع می‌شود. در مدل های کانسپت گاهی از مواد و روشهای غیر متعارف و منحصر به فرد استفاده می‌شود. ساخت این مدل ها مستلزم یک مرحله بازطراحی فنی روی مدل دریافت شده اولیه بوده، و مخاطب این دسته از مدل ها معماران یا دفاتر معماری هستند که از ماکت به عنوان مدیومی برای ارائه ایده های محوری طراح خود استفاده می‌کنند. در ساخت قطعات مدل به‌طور عمده از ترکیب روش های ساخت دیجیتال همچون پرینت سه بعدی، ماشینکاری cnc و برش لیزر و روش های ساخت دستی استفاده می‌شود.